informacja

Informacja o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

Informujemy, że w punkcie sprzedaży przyjmujemy nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że jest tego samego rodzaju, i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

NAJBLIŻSZE PUNKTY ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI:
• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Żniwna 38-200 Jasło
• ELEKTRO ul. Manierskiego 39A 38-430 Jedlicze

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
5. Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod linkiem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.